|   A   A   |
Dyslexie? Verander het lettertype
Home Voor jongeren Voor ouders / verzorgers Voor scholen Formulieren RBL Contact / hulp

Mutaties

Inschrijving en wijziging
Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtige kind wordt ingeschreven en de lessen volgens het rooster volgt. Inschrijvingen en wijzigingen daarin moet een school melden aan het RBL. Mutaties hoeven niet schriftelijk doorgegeven te worden wanneer de school in kwestie de gegevens via DUO heeft verstuurd.

Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent goed onderwijs: iedere leerling krijgt het onderwijs en de ondersteuning waarop hij of zij recht heeft. Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? De invoering van passend onderwijs hangt nauw samen met de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. Via de buurtteams onderzoeken we hoe we het dagelijks leven van de gezinnen in de buurt sterker kunnen verbinden met wat op school gebeurt.
Kijk voor meer informatie over passend onderwijs op www.sterkvo.nl, www.passendonderwijs.nl of www.swvvo-ruw.nl.

Wanneer mag een leerling worden uitgeschreven?
De schooldirecteur kan pas een leerling uitschrijven als een andere school de leerling heeft ingeschreven. Meestal wordt dit telefonisch kortgesloten. De leerling kan ook worden uitgeschreven zodra vrijstelling van de inschrijvingsplicht is afgegeven of als de leerling niet meer leerplichtig is. Het niet verschijnen, verzuim of onvoldoende vorderingen van de leerling zijn geen redenen voor uitschrijving. In dergelijke gevallen moet contact worden opgenomen met het RBL.

Inspanningsverplichting
De school heeft een inspanningsverplichting om een andere school te zoeken als een kind niet op de betreffende school kan blijven. Een basisschool moet aantoonbaar acht weken zoeken naar een passende school voor de leerling. Een school voor voortgezet onderwijs mag niet verwijderen en moet een andere school bereid zien te vinden om de leerling aan te nemen. Een mbo-school (bijv. een ROC) moet voor leerplichtige leerlingen aantoonbaar de juiste inspanningen hebben gedaan, maar als dit niet heeft geleid tot een nieuwe inschrijving, kan er uitgeschreven worden. De school moet een degelijk dossier kunnen aanleveren van de ondernomen acties. Als ouders het niet eens zijn met de uitschrijving van hun kind, kunnen zij in bezwaar, en later in beroep gaan. Uiteindelijk bepaalt de rechter dan of school voldoende inspanning heeft gepleegd.

Het RBL kan in dit proces waar nodig ondersteunen en begeleiden. De verantwoordelijkheid blijft bij de school en de ouders.

Print Friendly, PDF & Email

Voor jongeren
Voor ouders / verzorgers
Voor scholen

voor jongeren

Het RBL is er voor jou! Samen met je leerplichtconsulent bouw je een fundament voor een succesvolle toekomst.


Lees meer

voor ouders / verzorgers

Wij helpen u graag!
Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst van uw kind.


Lees meer

voor scholen

Onze medewerkers helpen u graag met het oplossen van verzuim.


Lees meer