|   A   A   |
Dyslexie? Verander het lettertype
Home Voor jongeren Voor ouders / verzorgers Voor scholen Formulieren RBL Contact / hulp

Verwijderen

Verwijdering
Verwijdering van school is een uiterste maatregel die door de wetgever aan strikte voorwaarden is gebonden. Zo moeten altijd de ouders/verzorgers gehoord worden, alsmede de leerling van 12 jaar en ouder. Bovendien geldt voor het primair onderwijs dat de groepsleerkracht bij dit proces wordt betrokken. Voor het voortgezet onderwijs is overleg met de inspectie van het onderwijs vereist, voordat een besluit kan worden genomen.

De school zal de ouders schriftelijk informeren over het verwijderen, de reden daarvan en hoe bezwaar gemaakt kan worden tegen de verwijdering. De school zal ook de leerplichtconsulent informeren.

Inspanningsverplichting
Definitieve verwijdering kan alleen plaatsvinden als de directie een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. In het basisonderwijs en het beroepsonderwijs geldt de regel dat toch tot verwijdering kan worden overgegaan als de school zonder succes acht weken lang heeft gezocht naar een andere school. Deze zoektocht heet 'de inspanningsverplichting'. De inspanning moet aantoonbaar zijn.

Verwijdering van het voortgezet onderwijs is alleen mogelijk als plaatsing op een andere school geregeld is. Aanvullend is in het Inrichtingsbesluit WVO (Wet op het Voortgezet Onderwijs) bepaald dat verwijdering in de loop van een schooljaar niet kan plaatsvinden op grond van onvoldoende vorderingen.

Regels rondom schorsing en verwijdering op het mbo (bijv. het ROC) moeten opgenomen staan in de onderwijsovereenkomst. In het deelnemersstatuut is opgenomen hoe het mbo hiermee om gaat en op welke wijze dit gebeurt. Dit kan dus per mbo verschillen. Omdat het hier ook een besluit betreft zal de deelnemer gehoord moeten worden alvorens hij definitief wordt verwijderd.

Print Friendly, PDF & Email

Voor jongeren
Voor ouders / verzorgers
Voor scholen

voor jongeren

Het RBL is er voor jou! Samen met je leerplichtconsulent bouw je een fundament voor een succesvolle toekomst.


Lees meer

voor ouders / verzorgers

Wij helpen u graag!
Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst van uw kind.


Lees meer

voor scholen

Onze medewerkers helpen u graag met het oplossen van verzuim.


Lees meer