|   A   A   |
Dyslexie? Verander het lettertype
Home Voor jongeren Voor ouders / verzorgers Voor scholen Formulieren RBL Contact / hulp
leerlingen

Wat zijn de regels?

Wat zijn de regels?
Jongeren zonder startkwalificatie zijn 'voortijdig schoolverlaters'. De gemeente is volgens de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten verplicht deze jongeren te registreren. Sinds 2002 is naast de Leerplichtwet deze wet van toepassing die moet voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie school verlaten. Een startkwalificatie (link naar 3.2) is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2. Wanneer je van school gaat zonder diploma wordt dat gemeld bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.

Voortijdig schoolverlaten
De Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten is eigenlijk geen aparte wet maar gebaseerd op de artikelen over voortijdig schoolverlaten die zijn opgenomen in de Wet op het Voortgezet Onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertise centra. Die artikelen bepalen het volgende:

1. Er is sprake van voortijdig schoolverlaten als:

  • je nog geen 23 bent én
  • je nog geen diploma hebt van het vwo, de havo of het mbo (niveau 2) én
  • je gedurende een maand geen onderwijs hebt gevolgd zonder geldige reden, bij de school bent uitgeschreven of van school bent verwijderd.

Als je het niveau van een startkwalificatie niet kunt halen, bijvoorbeeld door een lichamelijke of verstandelijke beperking, behoor je niet tot de categorie voortijdig schoolverlaters. Bijvoorbeeld als je het speciaal onderwijs hebt doorlopen en met goed gevolg hebt afgesloten.

2. Het bevoegd gezag van je school is verplicht om bij voortijdig schoolverlaten daarvan melding te doen bij je woongemeente. Dit is het geval wanneer je niet meer leerplichtig bent (ouder dan 18, jonger dan 23) maar nog geen startkwalificatie hebt behaald.

3. De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • Het maken van afspraken met scholen over hun inzet en verantwoordelijkheid bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het betreft scholen voor voortgezet onderwijs, onderwijsinstellingen voor mbo en andere instellingen en organisaties die te maken hebben met voortijdig schoolverlaten.
  • De totstandkoming en ondersteuning van een regionaal netwerk van die scholen, instellingen en organisaties.
  • Het registreren van de meldingen van voortijdig schoolverlaten en het zorgdragen voor doorverwijzing naar onderwijs en arbeidsmarkt.

Print Friendly, PDF & Email

Voor jongeren
Voor ouders / verzorgers
Voor scholen

voor jongeren

Het RBL is er voor jou! Samen met je leerplichtconsulent bouw je een fundament voor een succesvolle toekomst.


Lees meer

voor ouders / verzorgers

Wij helpen u graag!
Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst van uw kind.


Lees meer

voor scholen

Onze medewerkers helpen u graag met het oplossen van verzuim.


Lees meer